DISCO HOUSE (REPRISE) | DJ LAIRTON FREIRE | 21:00 - 22:00